🌺 سیزده هم نزدیک شد…
🌺 از خدا میخوام:

🌸 غماتون گره خورده باشه
🌸 به هرچی شادیه

🌼 درداتون گره خورده باشه
🌼 به هرچی سلامتیه

🌺 لحظاتتون گره خورده باشه
🌺 به هرچی موفقیته

🌸 دلاتون گره خورده باشه
🌸 به هرچی عشقه

🌼 جیباتون گره خورده باشه
🌼 به هرچی پوله

🌺 گره بخوره
🌺 یه گره کور
☘️🌺☘️🌸☘️🌼☘️