دوستی می گفت؛ بچه که بودم، یه جوجه داشتم. خیلی دوستش داشتم.
یه روز گرفتمش جلو صورتم باهاش حرف بزنم
که یهو
نوک زد توی چشمم.
خیلی دردم اومد.
تو عالم بچگی کلی بهش فحش دادم.
اما الان میفهمم که تقصیر اون نبود!
تقصیر خودم بود!

دوستان عزیزهر وقت کسی که شعور و فهم درستی نداره را به خودت نزدیک کنی حتما بهت آسیب میزنه!

متاسفانه ما به آنهاکه جنبه ندارن این فرصت رامیدهیم
این یه قانونه…