دست همیشه
برای زدن نیست
کار دست همیشه
مشت شدن نیست
گاهی…
دست می بخشـد
نوازش میکنـد
احساس را منتقل میکند
گاهی
چشم ها بسـوی
دست توسـت
دستت را
دسـت کـم نگیـر

#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_مرکزی
@alzheimerarak
@arakalz