ممنونم خــــــدای مهربانم
🌱ممنونم از خلقت بی نظیرت

🌹ممنونم از حـمایت بی دریغت
🌱ممنونم از حـــضور بی پایانت

🌹ممنونم از آفـــرینش بی دلیلت
🌱ممنونم از درخشیدن خورشیدت

🌸معجزه ایست
🌺به نام حامی (دوست)
🌸که میان دل اقامت دارد
🌺شما نمی دانید که
🌸چگونه بوجــود می آید
🌺اما بودنش شادمانی می آورد
🌸الهی دلت ای حامی عزیز(دوست)
🌺همیشه شـاد باشـد

یک زمانی دوست داشتم خَیّری بزرگ شوم.
چندسال بعد یکی از دوستانم از من پولی قرض خواست با مبلغ و مدت مشخص.
گفتم: “ندارم” با اینکه داشتم!
درست همان شب بود که فهمیدم؛
هر چیز لیاقتی میخواهد به قدر ظرفیتی که داری!