ک یک متخصص عفونی از کارهایی که در بیمارستان‌های ایزوله برای بیماران کرونایی انجام میشود !👆

لطفا توصیه های ارزشمند فوق را دقت بفرمایید

این اطلاعات را فقط برای خود نگه ندارید و آن را به همه آشنایان و دوستان خود ارسال کنید.🙏🏻

Join🔜 @fact_salamat 💉

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد ع
مرکزنیکوکاری امام جواد ع
@alzheimerarak
@arakalz