توزیع 19بسته گوشت گوسفندقربانی

۱۹بسته گوشت گرم حدودا به مبلغ 3میلیونو800هزارتومان بین ۱۹خانواده تحت پوشش مرکزنیکوکاری امام جواد(ع) در روز چهارشنبه ۱۶ آذر توزیع گردید
خداوند به تمام خیرین ونیکوکاران سلامتی وعمرباعزت عنایت کند
تا بتوانیم بیشترازگذشته درخدمت مددجویان عزیز باشیم