عشق ذات انسان است
همانطور که تابیدن،
ذات خورشید است…
خورشید نمی‌تابد
تا زمین از او قدردانى کند
نمی‌تابد تا گلها رشد کنند…
شاید
نتیجه تابش خورشید
رشد گیاه هم باشد
اما خورشید
می‌تابد براى تابیدن
تو هم عشق بورز
عشق ورزیدن طبیعت توست
خورشید باش…
بتاب که تابیدنِ عشق
شگفت انگیز است…

🌱🌺پیشاپیش سال نومبارک🌸🍃