✅آدم های موفق، همیشه به دنبال
فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند
افراد ناموفق همیشه می پرسند :
این کار، چه سودی برای من دارد؟

🍃 🌺آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی ؟
به دیگران کمک کن؛ تو توانایی …
شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن نداشته باشند!

✅🌺 به دیگران کمک کنید
حتی با دونستن اینکه اونا
نمی تونن محبت و کمک
شما رو جبران کنند…

‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌ بهشت همین جاست
لازم نیست راه خودرا دور کنیم
🌷بهشت یعنی،کمک کردن به دیگران
پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم
حتی با یک لبخند😄

💜💕خیریه‌امام جواد(ع)اراک
‎‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
✅اعتیاد خوب،اعتیادکمک به دیگران

✅همیشه به دیگران کمک کنید
تا می توانید دستی را بگیرید
همیشه هوای نیازمندان را داشته باشید
هر وقت کمک می خواستند دریغ نکنید💐 ‎‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌
✅ رضایت خاطری که ازکمک دیگران
به دست می آید،به هیچ بهایی قابل
خریداری نیست💜 ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
انجمن آلزایمرخیریه امام جوادع
@alzheimerarak
@arakalz