شرکت در نمایشگاه صنایع دستی واقع در محل دائمی نمایشگاه های اراک