افتتاح پارک آلزایمر در حیاط انجمن آلزایمر – توسط پرسنل و با تشکر از خانم عسگری مدیر خیر زیباسازی شهرداری اراک جهت اهدا 6 وسیله ورزشی به این انجمن